PGB

In mijn praktijk bied ik begeleiding en behandeling vanuit een PGB.

De begeleiding die mijn praktijk kan bieden is bedoeld voor mensen met een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking, of voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap die matige of zware beperkingen hebben.

De begeleiding is op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid gericht en heeft als doel om opname in een instelling of verwaarlozing van de verzekerde te voorkomen.

Onder de functie begeleiding vallen problemen en tekorten op de volgende vijf gebieden:

 1. Sociale redzaamheid: mogelijkheid hebben om sociale contacten aan te gaan, een eigen leven vorm te geven en te regisseren.
 2. Bewegen verplaatsen: zelfstandig voortbewegen binnen- en buitenshuis.
 3. Probleemgedrag: destructief, grensoverschrijdend, agressief en dwangmatig gedrag.
 4. Psychisch functioneren: stoornissen in denken, concentratie en waarneming.
 5. Geheugen- en oriëntatiestoornissen: problemen met oriëntatie in tijd, plaats en persoon.

Er zijn drie verschillende soorten groepen met de daarbij behorende activiteiten die aangeboden worden:

 1. Het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur c.q. het voeren van de regie.
  • Hulp bij het nemen van beslissingen.
  • Hulp bij het plannen, stimuleren en bespreken van (moeilijke) activiteiten.
  • Hulp bij het op/bijstellen van de dage en weekplanning.
  • Inzicht geven in (mogelijke) gevolgen van besluiten.
  • Hulp bij het zich aan de regels en afspraken houden, corrigeren van besluiten en gedrag.
 2. Het ondersteunen bij praktische vaardigheden/handelingen ten behoeve van de zelfredzaamheid.
  • Hulp bij het gebruik van openbaar vervoer (in de zin van oefenen).
  • Hulp bij het beheren van geld (in de zin van oefenen).
  • Hulp bij het plannen en stimuleren van contact in de persoonsgebonden omgeving.
 3. Het bieden van toezicht.
  • Toezicht op en het aansturen van gedrag ten gevolge van een stoornis, thuis of elders.
  • Oefenen met het aanbrengen van structuur c.q. het voeren van de regie en/of het uitvoeren van handelingen die zelfredzaamheid tot doel hebben.
  • Oefenen met vaardigheden die de verzekerde tijdens een AWBZ- of GGZ behandeling, zoals het gebruik van hulpmiddelen voor communicatie.
  • Het stimuleren van wenselijk gedrag of het inslijpen van wenselijk gedrag.
  • Oefenen van de mantelzorger/ gebruikelijke verzorger hoe om te gaan met de gevolgen van de aandoening, stoornis of beperking van de verzekerde.

Er kan geen kunstzinnige therapie verleend worden vanuit PGB, daarvoor dient u zich tot uw zorgverzekeraar te wenden.

In uitzonderlijke gevallen kan er ook behandeld worden met een PGB. Dit gaat altijd in overleg met de gemeente waarin u woont en met mij. Samen met de gemeente kijken we of dit de beste aanpak is.

De informatie is ook te vinden op de volgende pagina's: